ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Sitters Fotografie (hierna te noemen "de Fotograaf") en de klant, hierna te noemen "de Opdrachtgever".
1.2 Door gebruik te maken van de diensten van de Fotograaf, gaat de Opdrachtgever akkoord met deze algemene voorwaarden.

2. Offertes en Overeenkomsten

2.1 Alle offertes van de Fotograaf zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2.2 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever akkoord gaat met de offerte van de Fotograaf.

3. Prijs en Betaling

3.1 De prijzen voor de diensten van de Fotograaf zijn zoals vermeld in de offerte. Alle prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders aangegeven.
3.2 Betaling dient te geschieden binnen de termijn die op de factuur is vermeld.
3.3 Bij niet-tijdige betaling is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de Fotograaf gerechtigd rente in rekening te brengen.

4. Annulering en Verplaatsing

4.1 Annulering door de Opdrachtgever is alleen schriftelijk mogelijk.
4.2 Bij annulering door de Opdrachtgever binnen 14 dagen voor de geplande fotosessie is de Fotograaf gerechtigd 50% van het overeengekomen bedrag in rekening te brengen.
4.3 Bij verplaatsing van de fotosessie door de Opdrachtgever binnen 7 dagen voor de geplande datum, behoudt de Fotograaf het recht om extra kosten in rekening te brengen.

5. Auteursrecht en Gebruik

5.1 De Fotograaf behoudt het auteursrecht op alle foto's.
5.2 De Opdrachtgever mag de foto's enkel voor persoonlijk gebruik aanwenden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

6. Klachten

6.1 Klachten over de geleverde diensten dienen binnen 7 dagen na ontvangst van de foto's schriftelijk aan de Fotograaf te worden gemeld.
6.2 Indien een klacht gegrond is, zal de Fotograaf de gelegenheid krijgen om de diensten alsnog naar tevredenheid van de Opdrachtgever uit te voeren.

7. Aansprakelijkheid

7.1 De aansprakelijkheid van de Fotograaf is beperkt tot het bedrag dat in het kader van de betreffende overeenkomst is betaald.
7.2 De Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuiste informatie verstrekt door de Opdrachtgever.

8. Toepasselijk Recht en Geschillen

8.1 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
8.2 Geschillen tussen de Fotograaf en de Opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de Fotograaf gevestigd is.
Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 18-02-2024
Daan Sitters is een enthousiaste fotograaf uit het pittoreske Tholen, Zeeland.
© 2024 Sitters Fotografie. All rights reserved.
Algemene Voorwaarden Privacy Verklaring